START    O AUTORZE    BIBLIOGRAFIA    BLOG    KONTAKT
O AUTORZE

WAWRZYNIEC PODRZUCKI — urodził się w 1962 r. w Gliwicach, zmarł 7 stycznia 2021 r. w Krakowie. Pisarz fantastyki nauko­wej, pub­li­cys­ta. Z wykształ­ce­nia bio­log (spec. mi­kro­bio­lo­gia), dr n. med. Po stu­diach na Wy­dzia­le Bio­lo­gii i Nauk o Zie­mi UMCS w Lub­li­nie roz­po­czął pra­cę nauko­wą, zaj­mu­jąc się po­cząt­ko­wo za­­gad­­nie­­nia­­mi bio­lo­gicz­nej ochro­ny roś­lin w ISK w Skier­nie­wi­cach, póź­niej ba­da­nia­mi nad mo­le­ku­lar­nym pod­ło­żem no­wo­two­rów w Cen­trum On­ko­lo­gii w Gli­wi­cach, a nas­­tęp­­nie przez sześć lat me­­cha­­niz­­ma­­mi re­­gu­­lu­­ją­­cy­mi funk­cjo­­no­­wa­­nie ge­­ne­­tycz­­nej ma­­szy­­ne­rii ko­­mór­­ko­­wej w Ins­ty­tu­cie Wistara w Filadelfii. W 1999 r. obro­nił pra­cę dok­tor­ską na te­mat eks­pre­sji ge­nów wi­ru­sa HSV-1. W la­tach 1999-2003 pro­wa­dził pra­ce ba­daw­cze w Ins­ty­tu­cie Trans­plan­to­lo­gii AM w War­sza­wie, a nas­tęp­nie w Ins­ty­tu­cie Nauk o Śro­do­wisku UJ.

Debiutem literackim Wawrzyńca Podrzuckiego była powieść Uśpione archiwum, pierwsza część cyklu Yggdrasill, opublikowana w czerwcu 2003 przez wydawnictwo RUNA. W 2004 ukazała się druga część cyklu, Kosmiczne ziarna, a w 2010 trzecia część, Mosty wszechzieleni, która została nominowana do Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Autor artykułów i opowiadań w czasopismach Nowa FantastykaScience Fiction.

BIBLIOGRAFIA

 

Wywiady:

INNE

FALSTART — opowiadanie (kry­mi­nał SF), które uka­zało się w czaso­piś­mie Nowa Fan­ta­styka w marcu 2014 r.

Fragment numeru

1980 K

"1980 K"

Niedokończona powieść z pogranicza hard SF i lab-lit (laboratory literature).

Adam Reichert, młody i zdol­ny nauko­wiec z am­­bi­­cja­mi, dos­taje nie­ocze­ki­wa­ną pro­po­zy­cję ob­ję­­cia kie­­row­nic­twa zes­po­łu ba­­daw­­cze­­go w ra­mach in­­ter­­dys­­cy­­pli­­nar­­ne­­go pro­jek­tu SEMP. Pra­ca za­­po­­wia­­da się mo­­no­­ton­­nie i z nauko­­we­­go punk­­tu wi­­dze­­nia ma­­ło cie­­ka­­wie, jed­­nak po­­ku­­sa kie­­ro­­wa­­nia włas­­ną gru­­pą oka­­zu­­je się sil­­niej­­sza. Pew­­ne­­go dnia la­­bo­­ra­­to­­ryj­­ną ru­­ty­­nę prze­­ry­­wa te­­le­­fon od przy­­ja­­cie­­la, Grega She­­par­­da, który na­­ma­­wia go na kil­ku­­dnio­wy wspól­ny wy­jazd na Mont­serrat. Tam o­po­­wia­­da Ada­­mowi o nie­­pub­­li­­ko­­wa­­nych wy­­ni­­kach ba­­dań nie­z­na­­nych or­­ga­­niz­­mów ży­­ją­­cych w wy­­jąt­­ko­­wo eks­­tre­­mal­­nych wa­­run­­kach. Tak eks­­tre­­mal­nych, że Reichert z miejs­ca od­rzu­ca za­pre­zen­to­wa­ną przez przy­ja­cie­la hi­po­te­zę ja­ko cał­ko­wi­cie sprzecz­ną z pa­­ra­­dyg­­ma­­tem, wręcz pseu­­do­­na­uko­­wą.

Po kłótni z Gre­giem opusz­cza wys­pę, jed­nak­że gdy kil­ka mie­się­cy póź­niej pod­­czas ro­bie­­nia po­rząd­­ków w la­bo­­ra­to­rium wpa­da mu w rę­ce dziw­nie wy­glą­­da­­ją­ca szal­ka Petrie­go, przy­cho­dzi mu na myśl, że w fan­­tas­tycz­nej opo­wieś­ci She­par­da mo­że jed­nak być coś, czym warto się zainte­re­sować.

Fragment powieści: EPUB, MOBI